INTERN
CLUBREGLEMENT

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1. Elke speler wordt geacht bij zijn toetreding kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en verbindt zich ertoe de geest, de atmosfeer en het familiale karakter in alle opzichten te respecteren. Fair-play is een must.

1.2. Bij het brengen van toeschouwers is de speler verantwoordelijk voor de daden van de toeschouwers en zal de speler gesanctioneerd kunnen worden indien de toeschouwer het clubreglement niet naleeft.

Artikel 2. LIDMAADSCHAP

2.1. De Leeuwse Padel Club VZW behoudt zich het recht te allen tijde hun tarieven te wijzigen. Spelers die reeds een abonnement hebben hoeven de nieuwe tarieven enkel betalen tijdens een eventuele verlenging van hun abonnement.

2.2. Elke vorm van lidmaadschap is geldig vanaf de volledige verwerking ervan door de club en dit tot en met 31 maart erop volgend. Een lidmaadschap kan niet als voltooid beschouwd worden bij het niet betalen van het lidgeld.

2.3. Bij het voltooien van je lidmaadschap gaan leden akkoord voor het gebruik van contactgegevens voor nieuwsbrieven.

2.4. Vroegtijdige beëindiging van een lidmaadschap is niet mogelijk. Een lidmaadschap loopt automatisch ten einde en in geen geval kan er een stilzwijgende hernieuwing plaatsvinden.

2.5. Een lidmaadschap is geen garantie tot selectie voor interclub deelname. Interclub kan enkel gespeeld worden door spelers die een actieve lidmaadschap hebben bij de Leeuwse Padel Club VZW.

Artikel 3. Toegang tot de club

3.1. De terreinen zijn alleen toegankelijk voor clubleden aangesloten bij de Leeuwse Padel Club VZW of geregistreerde spelers via Playtomic met een actieve reservatie.

3.2. Bij het voltooien van een terrein reservatie zal er via Playtomic een toegangscode gegenereerd worden. Deze toegangscode is enkel geldig 30 minuten voor aanvang en loopt af 90 minuten na aanvang van de reservatie.

3.3. Toeschouwers zijn toegelaten enkel waar dit voorbehouden is. Toeschouwers mogen geen gebruik maken van de bankjes gereserveerd voor spelers tenzij er uitdrukkelijke toestemming gegeven is door de spelers.

3.4. Toegang tot het sanitair en kleedkamers kan verleend worden tijdens de openingsuren van de sporthal. Deze kunnen geraadpleegd worden op de officiële website van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De kleedkamers gereserveerd voor arbiters kunnen door padelspelers gebruikt worden. Indien deze gesloten zijn dient er toestemming aan de zaalwachter gevraagd worden.

Artikel 4. RESERVATIES

4.1. Bij reservatie van de terreinen dienen de uren gerespecteerd te worden. Dit wil zeggen dat de speeltijd begint op het uur dat de reservatie geldig is en eindigt wanneer dit ten einde loopt.

4.2. Spelers kunnen maar 2 actieve reservaties hebben en 7 dagen op voorhand reserveren. Leden bij de Leeuwse Padel Club VZW kunnen er 4 tegelijkertijd hebben en 14 dagen op voorhand reserveren.

4.3. Een reservering van een privéterrein kan je tot 24u op voorhand gratis annuleren. Openbare wedstrijden hebben andere regels die ten allen tijde op de website van Playtomic geraadpleegt kunnen worden.

4.4. Een reservatie kan niet gewijzigd worden. Je kan wel andere spelers toevoegen en verwijderen. Indien je als vergissing op een verkeerde dag hebt geboekt, gelieve de club te contacteren om een verplaatsing aan te vragen.

4.5. Bij regenweer kan er bij overdekte terreinen geen terugbetaling worden aangevraagd. Bij niet-overdekte terreinen kan dit enkel indien de terreinen niet bespeelbaar zijn en indien de andere terreinen ook leeg zijn.

Artikel 5. OPENINGSUREN

5.1. Onze club is open vanaf 8u t.e.m. 22u. De verlichting gaat automatisch uit 15 minuten voor- en na de reservatie.

Artikel 6. GEDRAGSREGELS

6.1. Respectvol omgaan met de andere leden en bezoekers van de club en de medewerkers wordt beschouwd als vanzelfsprekend. Fair-play, respect voor medespelers en tegenstrevers, respect voor de installaties en het materiaal zijn waarden die de club zeer belangrijk vindt.

6.3. Op de terreinen mag er enkel padel gespeeld worden. Andere sporten zijn verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de club.

6.4. Spelers dienen aangepast schoeisel en sporttenue te gebruiken tijdens het spelen op de clubterreinen. Schoenen met noppen zijn ten zwaarste verboden.

6.5. Elke speler draagt bij tot de netheid van de club en de terreinen door geen afval (peuken, blikjes, flesjes,…) achter te laten op en rond de terreinen, de toegangsweg en de directe omgeving van de club (parking,…). Er zijn vuilnisbakken voorzien waar het afval in gedeponeerd kan worden.

6.6. Bij vuile schoenen dient de mat aan de ingang gebruikt te worden vooraleer de terreinen te betreden.

6.7. Zweet mag niet op de ruiten afgeveegd worden aangezien dit nefast is voor het kaatsen van de bal.

6.8. Roken, dieren, glazen en toeschouwers zijn verboden op het kunstgras. Dit geldt zowel voor het blauw kunstgras op de terreinen dan het antraciete kunstgras op de middenstroken.

6.9. De club streeft naar een goede verstandhouding met onze buren en omgeving. Overmatig lawaai dient ten allen tijde vermeden worden maar extra aandacht hiervoor in de vroege ochtend en de late avond, nacht.

6.10. Snel rijden op de parking is gevaarlijk voor onze kinderen en zeer hinderlijk voor onze buren. Rijd dus zeer langzaam en parkeer ordelijk.

6.11. Op onze club is een nultolerantie t.a.v. geweld en drugs.

Artikel 7. Speelcredits

7.1. Als club bieden wij onze leden de mogelijkheid om speelcredits aan te kopen. Hoe meer speelcredits er worden gekocht, hoe meer korting wij geven. Gekochte speelcredits zijn nominatief. Het kan niet de bedoeling zijn dat speelcredits in groep worden aangekocht om meer bonuscredits te krijgen en deze onderling te verdelen.

7.2. Nominatieve speelcredits moeten dus gebruikt worden door split payments op Playtomic tijdens het reserveren van terreinen. Bij inschrijving van activiteiten kunnen nominatieve speelcredits ook enkel gebruikt worden voor een solo inschrijving.

7.3. Speelcredits die door zelfstandigen op factuur worden aangekocht mogen wel in groep verdeeld worden aangezien er geen extra bonuscredits aan zijn toegevoegd.

Artikel 8. BESCHADIGING

8.1. Schade wordt aanzien als vandalisme en zal gerapporteerd worden bij de politie.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID – ONGEVALLEN - VERZEKERING

9.1. De club is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.

9.2. Alle spelers die lid zijn bij de Leeuwse Padel Club VZW zijn verzekerd bij Ethias beheerd door de federatie Tennis Vlaanderen.

9.3. Indien een speler lid is bij meerdere clubs die aangesloten zijn bij de federatie Tennis Vlaanderen, is de hoofdclub van de speler verantwoordelijk voor het in orde brengen van het ongevallendossier.

9.4. Bij ongevallen tijdens het spelen hoeven leden het clubbestuur te contacteren via ons contactformulier.

Artikel 10. KLACHTEN

10.1. Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij het bestuur via het contactformulier.

10.2. Uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van een klacht, zal het clubbestuur oordelen of de klacht kennelijk (on)ontvankelijk is. Van de beslissing houdende kennelijke niet ontvankelijkheid of kennelijke onbevoegdheid wordt de klager schriftelijk in kennis gesteld. Tegen deze beslissing is geen bezwaar mogelijk.

10.3. De behandeling van klachten door het clubbestuur is niet openbaar.

10.4. Na het behandelen van de klacht zal het clubbestuur de relevante partijen op de hoogte houden van het resultaat.

Artikel 11. SANCTIES EN MAATREGELEN

11.1. De club behoudt zich het recht voor om – in geval van overtredingen van het clubreglement en/of andere vormen van ongepast gedrag - een passende sanctie op te leggen.

Artikel 12. WIJZIGING VAN HET CLUBREGLEMENT

12.1. Het clubreglement kan ten allen tijde gewijzigd worden. Bij wijziging ervan zullen alle leden tijdig verwittigd worden via mail.

Artikel 13. SLOTBEPALINGEN

13.1. De club behoudt zich het recht te allen tijde controle uit te voeren.

13.2. Bij het betreden van de club geven spelers de toestemming zich te laten filmen, foto’s trekken, die te allen tijde door de club gebruikt kan worden voor commercieel gebruik. Indien dit uitdrukkelijk niet gewenst is, dient de speler dit via het contactformulier te laten weten.

13.3. Een speler geeft aan de club de toelating om in het kader van de activiteiten van de club afbeeldingen van hem/haar te maken alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de club. Het lid heeft evenwel het recht om indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.

13.4. De club behoudt zich het recht om vaste speelmomenten die op voorhand geboekt zijn de wijzigen of te annuleren indien er op dat moment een clubevent zich plaatsvindt. Voorbeelden hiervan zijn: officiële inhuldiging, interclub, tornooien, e.d.